Makipag-usap sa kaibigan o kapamilya (2.3)

Ang pikikipag-usap sa kapamilya, kaibigan o iba pang kakilala ay maaaring magdala ng sakdal na kapanatagan.